همان پليش هاي اصلي كه مرحله مياني ساب مي باشند و شامل 1- رزين پاك كن ها 2- لقمه هاي لاكي از شماره 400 تا 2000و 3- پيش پرداخت ها مي باشد.

رزين پاك كن ها از باند رزين هاي پلي استر ايجاد مي گردد . و براي پاك كردن ماستيك هايي كه براي پركردن سوراخ سنگ هاي تراورتن استفاده مي گردد. اين نوع ساينده ها سرعت كار و كيفيت آن را در هنگام استفاده براي پاك كردن ماستيك افزايش داده و هزينه كار را براي اين امر كاهش مي دهد.كه در شكل فرانكفورتي توپر كه دردو رنگ توليد مي گردد، مشكي و سبز، و داراي شماره 1و2 مي باشد كه رنگ مشكي در ابتداي دستگاه ساب و بعد از ساب اوليه و رزين استفاده مي گردد و رنگ سبز آن بعد از رنگ مشكي در دستگاه استفاده مي شود.

لقمه هاي رزيني 400 تا 2000 بعد از رزين پاك كن ها در صورت پليش سنگ هاي تراورتن استفاده مي گردد و براي سنگ هاي ديگردر مرحله پليش و ساب هاي ماقبل نهائي استفاده مي شود كه از باند رزين هاي پلي استري است و از مش 400 تا 2000 مي باشد.

لقمه هاي پيش پرداخت اين لقمه مرحله قبل از پليش نهايي مي باشد و يك نوع پيش صيقل است كه سنگ را جهت صيقل نهائي آماده كرده تا سنگ از پرداخت بهتر برخوردار شود

گرین نوع باند نوع ساینده / فرم
1200-60 رزینی فرانگفورتی تیپ ورونا
2000 رزینی فرانگفورتی تیپ ورونا
شوینده رزینی فرانگفورتی تیپ ورونا