این پودرکه اسم علمی آن polyacrylamide(پلی اکریل آمید)است به صورت اورجینال توسط این گروه وارد وبه صورت اورجینال به فروشندگان تحویل داده میشود. این پودر در دونوع وارد میشود که خلاصه کار برد آن را توضیح میدهیم
یک نوع آن که به شماره A345 میباشد از20میلیون مولکول تشکیل شده ودرتمامی فصول سال و90درصد کارخانه ها بکار میرود. این پودر خالص میباشد وسریع آب را تصفیه میکند وگل را سریع ته نشین میکند ، هم در کارخانه هایی که حوض دارنداستفاده میشود وهم کارخانه های که فیلتر پرس دارند مورد استفاده است. 10 درصد کارخانه ها شماره A556استفاده میکنند که از14میلیون مولکول تشکیل شده که کیفیت آن هم مثل نمونه دیگر میباشد این گروه میتواند این پودر را با قیمتی مناسب تحویل فروشندگان دهد.