مرمریت

سنگ مرمريت ايران به لحاظ منابع وسيع ، تنوع طرح ، رنگ و مواد تشكيل دهنده نسبت به ساير سنگ هاي قواره ای صادراتی از اولويت بالاتری برخوردار است . برخی از اين سنگها مانند سنگ كرم
دهبيد از نظر سختی ، ظرفيت فراروی ، تنوع ، زيبايی و رنگ در جهان بی نظير است و به همين خاطر در تمام دنيا جزو سنگهای لوكس و گرانقيمت محسوب می شود