متداول ترین ذرات ساینده ها اکسید آلومینیوم (به صورت طبیعی یا مصنوعی) و کاربید سیلیسوم هستند در مواردی از کروندوم نیز استفاده می شود.

لقمه های ساب سنگ را براساس اندازه ذرات برحسب عدد مش شماره بندی می کنند.

ترتیب شماره بندی لقمه های ساب سنگ گرانیت به صورت زیر است (شماره برحسب عدد مش است)

۱۲۰۰-۱۰۰۰-۸۰۰-۶۰۰-۴۰۰-۳۲۰-۲۸۰-۲۲۰-۱۸۰-۱۲۰-۸۰-۶۰-۴۶-۳۶-۲۴-۲۰-۱۶- و در نهایت لقمه لوکس یا اسیدی که مرحله پایانی پرداخت سطح سنگ است.

از شماره بندی لقمه های یاد شده برای سنگهای نرم به شرح زیر استفاده میشود:

  • مرحله ۱- استفاده از لقمه شماره ۳۶ یا شماره ۴۶
  • مرحله ۲- استفاده از لقمه شماره ۸۰ یا شماره ۱۰۰
  • مرحله ۳- استفاده از لقمه شماره ۲۲۰
  • مرحله ۴- استفاده از لقمه شماره ۴۰۰
  • مرحله ۵- برای ساب های با کیفیت بالا از لقمه شماره 1200 استفاده می شود.

و در نهایت لقمه اسیدی که مرحله پایانی پرداخت سطح سنگ های نرم است.